Missie

Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk (STA-AN) stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen (vwawn) met het oog op het maximaliseren van hun doel. Het netwerk vergroot zijn draagvlak en slagkracht door samenwerking met andere partners in de armoedebestrijding. STA-AN en de vijf verenigingen zijn een partner in het stedelijk beleid. STA-AN verwoordt de missie van een vwawn als volgt:

Een vereniging is veel meer dan een ontmoetingsplek voor mensen in armoede. Het is een expertisecentrum en sociale innovator die samen met mensen in armoede kennis opbouwt, en de verbinding maakt tussen authentieke verhalen en structurele uitsluitingsmechanismen, om drempels tot participatie weg te werken. De vwawn hebben iets unieks te bieden: ze bereiken en engageren mensen in armoede die vanuit hun authentieke ervaring deelnemen aan allerhande acties die bijdragen tot armoedebestrijding. Ze realiseren dit door:

 • Een ‘informele aanpak’, gelijkwaardig te werken en zo een veilige ruimte te scheppen,
 • een ‘enabling niche’ te creëren waar mensen op eigen tempo kunnen deelnemen en groeien,
 • zich actief in te zetten om vanuit individuele verhalen en ervaringen kennis op te bouwen over structureel/collectieve drempels tot participatie. De VWAWN zetten zich in om deze drempels weg te werken.

10 grondrechten

Armoede en uitsluiting spelen in op meerdere grondrechten tegelijk en vereisen daarom een brede integrale aanpak. We streven naar een menswaardig bestaan voor iedereen, waarbij we ervoor ijveren dat iedereen toegang heeft tot alle 10 de grondrechten:

 1. Recht op gezin
 2. Recht op welzijn en hulpverlening
 3. Recht op gezondheid
 4. Recht op arbeid
 5. Recht op inkomen en sociale bescherming
 6. Recht op wonen
 7. Recht op onderwijs
 8. Recht op cultuur
 9. Recht op rechtsbedeling
 10. Recht op participatie aan maatschappelijke besluitvorming

Ons meerjarenplan 2020-2024 focust op zeven hoofdthema’s, die hier terug te vinden zijn.

Historiek

Onder impuls van de stad Antwerpen organiseren in 1997 vier “armenorganisaties” zich in het Antwerps Platform Generatiearmen (APGA), waarin elke vereniging werkt rond een bepaald thema: gezinsondersteuning en vrijetijdsbesteding (Centrum Kauwenberg), communicatie met de burger (Open Huis – PSC), OCMW en jeugdhulpverlening (Recht-op) en tewerkstelling (WOTEPA, Woon- en Tewerkstellingsprogramma Antwerpen). Van bij de aanvang werkt APGA op een emancipatorische manier met generatiearmen. De opdracht van APGA bestaat vooral uit activiteiten die eigen zijn aan een platform:

 • Samenwerking en uitwisseling van ervaringen en expertise tussen de verenigingen bevorderen
 • De dialoog tussen de verenigingen en de overheid ondersteunen en andere vertegenwoordigingsactiviteiten

In 2003 zette Wotepa haar werking als vereniging waar armen het woord nemen stop. Haar activiteiten werden in ruime mate overgenomen door Recht-op. Een wijzigende context, een bredere invulling van het begrip samenwerking evenals een wijziging in de rol van de netwerkorganisatie leidde in 2014 tot de oprichting van STA-AN (Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk) en uitbreiding in 2016 tot volgende verenigingen:

 • Centrum Kauwenberg
 • PSC – Open Huis
 • Recht-op
 • Betonne Jeugd
 • Filet Divers
Steun ons